President Nureddine al-Atasi with Soviet Premiere Alexei Kosygin - Damascus 1967.

Views: 71590